Menu

Wzornictwo / Design

Wzornictwo / Design

Wzornictwo przemysłowe dotyczy niemal wszystkich dziedzin naszego życia. Sprawia, że może ono stać się lepsze, wygodniejsze i zdrowsze. Kreuje naszą rzeczywistość i codzienne przyzwyczajenia, umożliwia nam kontakt z najnowszymi technologiami.

Umiejętność myślenia projektowego i twórczego odpowiadania na problemy to proces, który nie ogranicza się jedynie do poszukiwania estetycznych rozwiązań. Interdyscyplinarność zawodu projektanta sprawia, że musi on łączyć emocje towarzyszące procesowi twórczemu z racjonalną funkcjonalnością projektowanego produktu lub komunikacji wizualnej, jego technologiczną wykonalnością, ekonomicznym uzasadnieniem i spełnieniem przezeń określonych potrzeb. Sama kreacja i idea, choć w całym procesie kluczowe, dla użytkownika i przedsiębiorcy nabierają realnej wartości dopiero wtedy, gdy zostaną zamienione w użyteczny produkt, markę lub usługę.

Design thinking i kreatywna zdolność rozwiązywania problemów to także sposób na to, by poprzez eliminowanie niekorzystnych zjawisk i proponowanie lepszych rozwiązań pomóc ludziom radzić sobie z zachodzącymi coraz szybciej zmianami. Odarcie – z powodu uwarunkowań rynkowych – zawodu projektanta z etosu artysty-kreatora, samotnego twórcy-geniusza nie zwalnia go więc ze społecznej odpowiedzialności za swoje zawodowe poczynania. Projektowanie wszakże odnosi się do przyszłości. Wszystko to, czym się dziś posługujemy, ma swoje źródło w ideach, odkryciach i badaniach sprzed 10, 15 czy 20 lat. Dlatego powinniśmy pamiętać, że obecnie kiełkujące idee zostaną rozwinięte i wdrożone w następnych dekadach. Będą zatem wpływać na otoczenie, jakość życia i społeczne postawy przyszłych pokoleń.

Industrial design rewers to nearly all fields of our lives. It causes that they could become better, more comfortable, and more healthy. It creates our reality and etery-day habits, it allows for the contact with the cutting edge technologies.

The ability to think in terms of designing and creative response to problems is the process which is not limited to the search of aesthetical solutions. The interdisciplinar nature of the designer’s profession makes it combine emotions, accompanying the creative process, and rational functionality of the designer product or Visual Communications design, its technological feasibility, economic justification and meeting the needs defined by it. The very creation and idea, although playing a key role in the entire process, become really valuable for the user and entrepreneur only if they become a useful product, brand or service.

Share