Menu

Wydział / Faculty

Wydział / Faculty

Wydział Form Przemysłowych w Krakowie w 1964 roku, jako pierwszy Polsce, rozpoczął kształcenie studentów w zakresie wzornictwa przemysłowego. Program Wydziału, opracowany przez profesorów A. Pawłowskiego i Z. Chudzikiewicza, nawiązywał do założeń szkoły Bauhaus i jej ideowej spadkobierczyni, Hochschule für Gestaltung w Ulm. Od początku zakładał połączenie przedmiotów typowych dla uczelni plastycznej z całkowicie odrębnymi zagadnieniami produkcji przemysłowej, modelowania, technologii, ergonomii i wieloma innymi dziedzinami wiedzy. Dzięki temu kształtowanie przedmiotów przeznaczonych do produkcji masowej połączono z procesem tworzenia. Rozwijanie tej idei zaowocowało wszechstronnym, częstokroć nagradzanym, portfolio absolwentów, w którym nie brakuje projektów funkcjonujących w zbiorowej świadomości odbiorców: konsumentów, użytkowników czy wreszcie koneserów.

In 1964 the Faculty of Industrial Design of Cracow as the first educational unit of HEI in Poland started teaching students in the area of industrial design. The Faculty’s curriculum, worked out by professors A. Pawłowski and Z. Chudzikiewicz, referred to the assumptions of the Bauhaus school and its ideological heir, i.e. Hochschule für Gestaltung of Ulm. Since its very beginning it combined courses which are typical for an art university and totally separate problems of industrial production, modelling, technology, ergonomics and other areas of knowledge. Owing to them development of objects for mass production was combined with the process of creation. Development of this idea resulted in comprehensive and often awarded portfolios of the graduates in which there are many projects existing in the collective consciousness of consumers, users, or, finally, connoisseurs.

wfp.asp.krakow.pl

Share