Menu

Wystawa / Exhibition

Wystawa / Exhibition

Wzornictwo z Krakowa, czyli wybrane projekty absolwentów Wydziału Form Przemysłowych krakowskiej ASP
Przez pięćdziesiąt lat istnienia Wydziału Form Przemysłowych w Krakowie jego absolwenci zaprojektowali setki produktów, które zmieniły otaczającą nas przestrzeń albo trwale wpisały się w jej krajobraz lub też pozwoliły nadać nowym technologiom użytkowe znaczenie. Wiele z nich sprawiło, że nasze codzienne życie stało się nie tylko ładniejsze, ale i łatwiejsze. Niektóre odniosły duży sukces na rynku globalnym, inne – z racji swego przeznaczenia – funkcjonują w środowisku lokalnym, świadomie nawiązując do jego tradycji. Chcemy pokazać nie tylko realizacje uhonorowane prestiżowymi nagrodami, zapewniającymi im rynkowy sukces, ale także takie, które w szczególny sposób zaznaczyły się w otaczającej nas przestrzeni lub stały się odpowiedzią na konkretne potrzeby użytkowników, z myślą o których były projektowane.

Design from Cracow, that is selected projects of the graduates of the Faculty of Industrial Design of the AFA of Cracow
For over fifty years of the existence of the Faculty of Industrial Design in Cracow its graduates have designed hundreds of products which had changed the environment around us or become a permanent part of the landscape, or allowed to add utility dimension to the new technologies. Many of them caused that our every-day life has become not only nice, but also easier. Some of them have become successful in the global market, other–because of their purpose–function in the local environment, purposely referring to its traditions. We wish to show not only the works awarded by prestigious rewards, ensuring them the market success, but also those which in a particular way influenced the space around us or have become the reply to the specific needs of the users, for whom they had been designed.

Wystawę „Wzornictwo z Krakowa” można oglądać w Krakowie na Placu Szczepańskim do 2 listopada 2014 roku. Jest dostępna bezpłatnie 7 dni w tygodniu, 24h na dobę.

The exhibition “Design from Cracow” can be seen in Krakow on Szczepanski Square until November 2, 2014. It is available free of charge, seven days a week, 24 hours a day.

Share