Menu

KATOWICE AIRPORT

KATOWICE AIRPORT

KATOWICE AIRPORT


SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ DLA MIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO KATOWICE W PYRZOWICACH
KLIENT: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA
PROJEKT: Wdrażany od 2007 do 2009 roku

OPIS: Projekt obejmował opracowanie intuicyjnego, nowoczesnego i przyjaznego systemu informacji wizualnej lotniska. Do zadań zespołu należało zorganizowanie informacji związanych z funkcjami lotniska, określenie ich hierarchii według ważności dla pasażera oraz wyznaczenie stref reklamy w taki sposób, aby funkcje informacyjne lotniska i reklama nie osłabiały się wzajemnie. Zaprojektowano kompleksowe oznakowanie terminalu i parkingów oraz zaproponowano system informacji dojazdowej.

NAGRODY: Nagroda specjalna Wojewody Śląskiego w konkursie Śląska Rzecz (2008)


VISUAL INFORMATION SYSTEM FOR THE INTERNATIONAL AIRPORT IN KATOWICE PYRZOWICE
CUSTOMER: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA
PROJECT: Implemented from 2007 to 2009

DESCRIPTION: The design included the development of intuitive, modern and friendly visual information system for an airport. The tasks of the team comprised the organization of the information related to the functions of the airport, determining their hierarchy according to importance for passengers and designating advertising zones in such a way so as not to let the informative functions of the airport and advertising diminish one another. Complex marking of the air terminal and parking lots were designed and a system of access information was suggested.

AWARDS: Special award of the Silesian Province Chief Administrator in the Śląska Rzecz competition (2008)

Justyna Kucharczyk


DYPLOM WFP: 1997 | promotor: Ryszard Otręba

BIO: Urodzona w 1970 roku w Jaworznie. Projektantka wzornictwa przemysłowego o specjalności komunikacja wizualna. Od 2007 roku pracuje na Wydziale Projektowym ASP w Katowicach. W latach 2005–2009 pracowała na stanowisku eksperta Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie. W latach 2011–2013 była członkiem zespołu projektowego Design Silesia. Uczestniczyła w wymianach zagranicznych: TEI of Athens (Grecja), University of East London (Wielka Brytania), University of Reading (Wielka Brytania).


MFA DEGREE AT FID: 1997 | supervisor: Ryszard Otręba

BIO: She was born in Jaworzno in 1970. Industrial designer in the speciality of visual communication. Since 2007 she has lectured at the Academy of Fine Arts in Katowice, at the Design Department. In the years 2005–2009 she worked at the position of the expert at the Silesian Castle of Arts and Business in Cieszyn. In the years 2011–2013 she was a member of the design team Design Silesia. She participated in foreign exchange programs: TEI of Athens (Greece), University of East London (Great Britain), University of Reading (Great Britain).

 

Andrzej Sobaś


DYPLOM WFP: 1980 | promotor: Adam Gedliczka

BIO: Urodzony w 1956 roku w Chorzowie, projektant wzornictwa przemysłowego i wykładowca na Wydziale Projektowym ASP w Katowicach (w latach 2008–2012 prodziekan Wydziału). Od 1980 roku prowadzi samodzielną działalność projektową. Współpracuje z redakcją magazynu „2+3D”, a także magazynu „I”. Jest członkiem: Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych, zespołu projektowego Design Silesia, Śląskiej Rady Innowacji, a także konsultantem Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie. Laureat wielu nagród i wyróżnień.


MFA DEGREE AT FID: 1980 | supervisor: Adam Gedliczka
BIO: He was born in Chorzów in 1956, an industrial designer and lecturer at the Academy of Fine Arts in Katowice, at the Design Department (Vice-Dean in the years 2008–2012). Since 1980 he has run his own design activity. He cooperates with the “The 2+3D” magazine editorial board, as well as that of the ”I” magazine. He is a member of the Association of Industrial Designers, Design Silesia design team, Silesian Council for Innovations, and a consultant of the Silesian Castle of Arts and Business in Cieszyn. Winner of numerous awards and honourable mentions.

 

Share